Tuotesuunnittelun vaiheet

Tuotteen suunnittelu tarvitsee rajat, joiden sisällä luova ja kokeellinen suunnittelu tapahtuu. Näillä helpotetaan ideointia ja selkeytetään suunnittelua ja pystytään saavuttamaan suunnittelun esteettiset sekä moraaliset tavoitteet.  Rajat etsitään tutkimalla ilmiöitä ja inspiraation lähteitä. Erilaiset materiaalit, luonto, arkkitehtuuri, ympäristön muodot ja värit tai tiede, taide ja kulttuuri voivat olla tutkimuksen kohteena. Hyvin toteutettu tutkimus- ja ideointivaihe auttaa suunnittelijaa löytämään uusia näkökulmia ja ruokkii luovuutta. 

Kiertotaloustuotteiden suunnittelu vaatii myös hyvää materiaalituntemusosaamista sekä kierrätysmateriaalien hankintakanavien hallintaa. Jotta lopputulos olisi paras mahdollinen, käytettävät materiaalit ja niiden määrä tulisi olla tiedossa ja mielellään hankittuna ennalta, toisin kuin perinteisessä suunnitteluprosessissa.

Tutkimus- ja ideointivaihe aloittaa kiertotaloustuotteen suunnittelun. Tätä vaihetta kutsutaan myös research-vaiheeksi. Tämä vaihe auttaa löytämään monipuolisia inspiraatioiden lähteitä, joita hyödynnetään ainutlaatuisten ja kilpailukykyisten tuotteiden suunnittelussa. Se rajaa tuotteen muotokieltä, värimaailmaa, materiaalien valintaa sekä auttaa käytettävyyden ja toiminnallisuuden suunnittelussa.

Kiertotaloustuotteiden tarpeellisuus, käyttötarkoitus ja jatkokäyttö tulee suunnitella hyvin ennen niiden valmistamista. On pyrittävä siihen, että vain tarpeellinen määrä tuotteita valmistetaan.

Tutkimus- ja ideointivaiheet

  1. Tutkittavan teeman rajaaminen ja päättäminen.  
  2. Tiedon ja tarinoiden haku teeman mukaisesti.  
  3. Visuaalisen ideataulun rakentaminen digitaalisesti hyödyntäen joko valmiita alustoja tai koostamalla valittuun ohjelmaan. Mahdollista myös tehdä askarrellen ja piirtäen, jolloin huomioidaan vaiheeseen käytettävä aika.  
  4. Tuotteiden ideointi piirtäen ja luonnostellen tai ”kolme adjektiivia” -ideointitehtävän avulla. Tutkittava teeman löytämiseen voidaan hyödyntää ideointitekniikkaa, jossa ryhmä luettelee nopeasti esimerkiksi tämänhetkisiä ilmiöitä lyhyessä, rajatussa ajassa. Sen jälkeen se valitsee 1 - 3 ilmiötä, joihin perehtyy syvemmin. 

Ideoiden testaus ja päätökset 

Kiertotalousajattelussa korostuu tuoteideoiden ja mallikappaleiden testausvaihe. Niistä saatu palaute on hyvä huomioida suunnittelussa sekä lopullisissa tuotepäätöksissä.

Tuotesuunnittelun vaiheet
Kuva: Cristian Hallivuori

Ideoiden testaustapoja

  1. Esittely pitsaamalla ja suullisen tai kirjallisen palautteen kerääminen digitaalisella työvälineellä.
    PITSAUS = oman projektin esittely suullisesti muutamassa minuutissa. Se poikkeaa perinteisestä myyntipuheesta muun muassa lyhyytensä vuoksi, vaikka tavoitteet ovat periaatteessa samat. LÄHDE: AAMULEHTI, KOTIMAA12.11.2015 15.18
  2. Idea-äänestys
    Idea-äänestyksellä kerätään palautetta suunnitelman esteettisyydestä. Kiertotaloustuotteen ideoinnissa monet palautteen antajat osaavat huomioida moraalisia näkökulmia ajatellen tuotteen valmistamista sekä muita yksityiskohtia. 

Esimerkki

Kiertotaloustuotteiden luonnokset asetellaan pöydälle. Ohjeistetaan, mitä asioita on syytä huomioida valinnassa. Toteutetaan niin sanottu  galleriakierros eli opiskelijat valitsevat parhaimmat ideat merkkaamalla viivan parhaimpiin ideoihin. Valinta tehdään henkilökohtaisesti ja kierros hiljaa, jotta kukaan ei pyri vaikuttamaan toisen mielipiteeseen.   
Valitaan 1 - 3 eniten viivoja saanutta ideaa ja lähdetään toteuttamaan protoa lopullisesta materiaalista. Kiertotaloustuotteiden mallikappaleisiin on hyvä käyttää lopulliseen tuotteeseen valittua materiaalia, jotta pystytään testaamaan materiaalin todellinen sopivuus malliin ja muotoon sekä testaamaan materiaalierän laatu.

Tuotepäätökset

Tuotepäätökset tehdään aina useammalta loppukäyttäjältä kerätyn palautteen perusteella. Myös materiaalien soveltuvuus testataan mallikappaleissa. Valmista tuotetta testataan monipuolisessa käytössä riittävän pitkään. Sitä käytetään ja huolletaan riittävästi ja säännöllisesti. Sen esteettisyyttä, käyttötarkoitusta ja tarpeellisuutta arvioidaan. Myös sen tuotantotavan moraaliset kysymykset on hyvä arvioida, varsinkin jos tuotanto ei ole lähituotantoa. Tämän jälkeen tehdään lopulliset päätökset. Tuotteen hylkääminen voi olla myös hyvä päätös.