Kiertotalouden käsitteet

Kiertotalous tarkoittaa sitä, että tuotteiden elinkaaresta tehdään suoran janan sijaan ympyrä. Vanhassa mallissa tavara tuotetaan, kuljetetaan, kulutetaan ja lopuksi se päätyy, pahimmassa tapauksessa, kaatopaikalle tai ympäristöä roskaamaan. Kiertotaloudessa materiaalit ja tuotteet tehdään kestäviksi ja niiden käyttöikää pidennetään mahdollisimman pitkälle. Kun tuote on kulutettu loppuun, sen materiaaleista ja pakkauksesta tehdään uusia tuotteita. Hävikki ja jäte pyritään minimoimaan. Muutos lähtee yksilöstä ja yksilöiden ajattelusta, arvoista ja uskosta tuleviin mahdollisuuksiin. On myös tärkeää, että puhumme asiasta oikeilla termeillä ja levitämme tietoa tuleville tekijöille.  

Tekstiili- ja muotialan eri muodoiksi voidaan lukea sen koko suunnittelu- ja tuotantoprosessin eri osat. Kiertotalousideologian mukaan kaikki toiminta koko tuotantoketjussa tähtää suljettuun kiertoon, jossa jo kerran käytetyt luonnonvarat hyödynnetään uusien tuotteiden valmistamisessa. Kiertotalouden tavoitteena on yhdistää nykyisen järjestelmän kaksi erillistä osaa yhdeksi. Kierrätys ja jätehuolto poistuisivat sellaisenaan ja yhdistyisivät tuotannon osiksi.

Kiertotalouteen liittyvä sanasto on vasta kehitysvaiheessa, ja sen vakiintumiseen tulee kulumaan vuosia.

Kiertotalouden käsitteet 

 • Kierrätys / Recycling  - Pääasiassa jälkihuolintavaiheeseen liittyvä tuotteiden uudelleenkäyttöön saattaminen 
 • Kestävä kehitys / Sustainable development  – Tuotantoprosessien ja toimintamallien muuntuminen ekologisesti ja taloudellisesti kestäviksi 
 • Ekodesign / Ecodesign – Mikä tahansa eettis-ekologisesti tuotettu tuote tai palvelu 
 • Eettinen tuotanto / Luomutuotanto – Luonnonmukainen tuotantotapa 
 • Downshifting - Kulutuksen vähentäminen 
 • Kiertotalous / Circular economy   –  Ajattelu- ja toimintamalli, jossa pyritään säästämään luonnonvaroja 
 • Suljettu kierto / Closed loops  – Tietyssä tuotantovaiheessa syntynyttä ylijäämäjaetta ja sen hyödyntämistä syntyvaiheen yhteydessä niin, etteivät ylijäämäjakeet päädy jätteeksi vaan hyödynnettäväksi materiaaliksi 
 • Uusiotuotanto / Upcycling  –  Ylijämäjakeesta tai kuluttajan ylijäämästä uudelleen tuotettu tuote 
 • Pre-consumer / Post-consumer – Kaksi nykyisen tuotantoketjun osaa. Pre-consumerilla tarkoitetaan ensimmäisen vaiheen osia, joissa materiaali tai tuote ei ole vielä ollut kuluttajan hyödykkeenä. Post-consumerilla (second hand) tarkoitetaan lähinnä kuluttajalta poistuvaa vaatetta tai muuta tekstiiliä (näille ei ole vielä olemassa suomenkielisiä vastineita) 
 • Uustuotanto / Uusiotuotanto – Uustuotannolla tarkoitetaan uusia neitseellisistä materiaaleista tuotettuja tuotteita ja uusiotuotanto viittaa ylijäämäjakeista luotuihin tuotteisiin 
 • Varaston ylijäämä / Deadtsock  - Jakelusta ja myynnistä syntyvä ylijäämä  
 • Leikkuujäte / Cuttingwaste – Tuotannon leikkuuvaiheessa syntynyt ylijäämäjae 
 • Ylijäämä / Sivuvirta / Leftover – minkä tahansa tuotannon vaiheen ylijäämä 
 • Jae – Kun puhutaan tuotannon ylijäämistä, liitetään siihen monesti jae-sana, kuten energiajae 
 • Cradle to crave / Cradle to cradle – Kehdosta hautaan / Kehdosta kehtoon. Materiaali tuhlataan / materiaali otetaan uudestaan käyttöön. Kehdosta kehtoon mallissa vaatteet suunnitellaan mahdollisimman pitkäikäisiksi. Käytetyt hyväkuntoiset vaatteet ohjataan uuteen käyttöön tai kun vaatteet eivät enää kelpaa käyttöön, tekstiilimateriaali voidaan hyödyntää muihin tuotteisiin. Kun tekstiili on käyttöikänsä päässä, se kierrätetään uudeksi kuiduksi ja vaatteiksi teknologian avulla. Tuotteen elinkaariajattelun muutos (ei virallista suomenkielistä vastinetta) 
 • Elinkaariajattelu /  Lifecycle thinking – Tuotteen kokonaisvaltaisen elinkaaren huomioonottaminen jo suunnittelua edeltävässä vaiheessa sisältäen myös vaiheen, jossa tuote siirtyy kuluttajana käsistä kierrättävän tahon käsiin 
 • Jätteetön / Zero waste   – Alun perin leikkuutekniikka, mutta myös kokonaisvaltainen ajattelu- ja toimintamalli, jossa pyritään kaikissa tuotannon vaiheissa ehkäisemään ylijäämien/jätteiden syntyä 
 • Uusiutuvat ja uusiutumattomat luonnonvarat / Bioottinen ja abioottinen luonnonvara –  Uusiutumattomia ovat esimerkiksi vesi, maa ja ilma 
 • Neitseellinen materiaali / Virgin material –  Mikä tahansa luonnosta saatava materiaali kuten puuvilla 
 • Fileointi – Tuotteen palaistaminen tai perkaaminen alkuperäisiin kappaleisiinsa